صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

آناليز آماري پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي (همكاري تا مرحلة دفاع)
تهيه پروپوزال هاي علمي تحقيقاتي و تنظيم مقالات (انگليسي، فارسي)

شماره تماس : 09362976920

 

مقدمه‌اي بر
آناليز آماري رگرسيون

 

آناليز آماري رگرسيون، ابزاري براى بررسي روابط و اثرات متقابل بين متغيرها است. معمولاً، به كارگيري اين روش، براي معلوم كردن اثر يك متغير بر روي متغير ديگر مي‌باشد، مثلاً، اثر افزايش قيمت بر روي تقاضا، يا اثر تغييرات نقدينگي بر روي ميزان تورم. براى روشن كردن چنين روابطي، محقق داده‌هاي مربوط به متغيرهاي مورد نظر را گردآوري مي‌كند و روش رگرسيون را به كار مي‌برد تا ميزان دقيق اثر متغير اثركننده را بر روي متغير اثرپذير تعيين نمايد. محقق معمولاً اهميت آمارى روابط برآوردشده را نيز ارزيابى مي‌كند و آن درجة اطميناني است كه نشان مي‌دهد رابطة واقعي تا چه اندازه مي‌تواند به ميزان برآورد شده، نزديك باشد. روش‌هاي رگرسيون مدت‌هاي مديدي در حوزة بررسي‌هاي آماري اقتصاد بكار گرفته مي‌شدند، اما اينك، بطور فزاينده‌اي براى وكلا و قانونگذاران نيز اهميت پيدا كرده و در حوزه علوم تحقيقات تجربي و علوم پزشكي نيز كاربرد اساسي دارند.

در اين مقاله، بر روش‌هاي اساسي رگرسيون مروري خواهيم داشت و توضيح خواهيم داد كه، آنها چگونه كار مي‌كنند و فرضيات لازم براي آنها كدامند و اگر اين فرضيات بطور صحيح بكار گرفته نشوند تا چه اندازه موجب نتيجه‌گيري‌هاي اشتباه خواهند شد. براي اينكه بحث كامل شود ما يك سري مثال‌هاي عيني را در مورد آناليز آزمايشي عوامل موثر بر درآمد افراد شاغل به كار خواهيم گرفت. اين مثال‌ها، در بخش انتهايي مقاله جنبة حقوقي پيدا خواهند كرد، آنجا كه اين احتمال ثابت مي شود كه، برخلاف قانون مدني، درآمد افراد، تحت تاثير نوع جنس (مذكر و مونث) قرار مي‌گيرد. مايليم همين‌جا روشن كنيم كه اين مقاله مجالي براي بررسي جامع آماري موضوعات قانوني نيست، بلكه به كار گيري بحث تفكيك جنسي درآمد، فقط براي مطرح كردن بحث آماري رگرسيون مي‌باشد. همچنين به دليل ضرورت، از برخي مباحث ضروري مثل simultaneous equation models و generalized least squares صرف نظر شده است.

مباحث ديگر

شيوع و وقوع يك بيماري

 

  

 

سايت شخصي رسول سليماني استيار (كارشناس ارشد ايمني شناسي)

s_rasoul@yahoo.com