صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

((( ... )))

 

 


Telegram ID (Click now): @soleimani42
E-
mail: s_rasoul@yahoo.com
E-mail: soleymanirasool@gmail.com

Mobile: 09362976920
ليست كتاب‌ها
فعاليت‌هاي تحقيقاتي

رسول سليماني استيار
كارشناس ارشد ايمني شناسي:
شماره تماس:

doctoragheel@yahoo.com
mobile: 09111169682
Research Activities

Dr. Agheel's CV

عقيل تبار ملاحسن
دكتراي تخصصي ايمني شناسي
فلوشیپ علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز


E-mail:
dr_mansour_bayat@yahoo.com
Mobile: 09125874738
ليست كتاب‌ها

فعاليت‌هاي تحقيقاتي


دكتر منصور بيات

دكتر و هيأت علمي دانشگاه آزاد
اسلامي واحد علوم تحقيقات

شماره تماس:


E-mail:
mars_venus1978@yahoo.com
Mobile: 09127373831
ليست كتاب‌ها
وبلاگ شخصي دكتر جعفري
فعاليت‌هاي تحقيقاتي

آريو شاهين جعفري
دكتر و ايمونولوژيست
شماره تماس:

     
     
  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com