صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

Neopterin

نئوپترين چيست؟ و چه كاربردي دارد؟

نئوپترين يا Neopterin محصول تجزيه نوكلئوتيد پورين، گوانوزين تري فسفات (Guanosine triphosphate, GTP) ميباشد. نئوپترين به گروهي از مواد شيميايي به نام پتريدين ها (Pteridines) تعلق دارد. اين ماده در اثر تحريك ماكروفاژها با استفاده از سايتوكاين اينترفرون گاما توسط اين سلول ها سنتز و آزاد ميشود و ميزان آن نشانگر وضعيت ايمني پيش التهابي است، همچنين مقدار نئوپترين به عنوان ماركري براي نشان دادن ميزان فعاليت سيستم ايمني سلولي به كار ميرود.

نئوپترين به عنوان علامت يك بيماري

اندازه گيري غلظت نئوپترين در مايعاتي نظير سرم خون، مايع مغزي نخاعي يا ادرار اطلاعات مفيدي را در مورد ميزان فعاليت ايمني سلولي كه تحت كنترل سلول هاي Th1 ميباشند ارائه مي كند. توليد بالاي نئوپترين همراه با افزايش توليد راديكال هاي فعال اكسيژن ميباشد و همچنين غلظت نئوپترين براي تخمين استرس اكسيداتيو ناشي از فعاليت سيستم ايمني به كار مي رود. ميزان افزايش يافته نئوپترين در موارد زير مشاهده ميشود:

●  عفونت هاي ويروسي نظير عفونت با ويروس توليد كننده نقص ايمني اكتسابي يعني ايدز يا عفونت ويروسي هپاتيت B و C .

●  عفونت هاي باكتريايي ناشي از باكتري هاي درون سلولي نظير بورليا (Lyme Disease) و مايكوباكتريوم توبركلوزيس (عامل بيماري سل).

●  انگل هايي نظير مالاريا

●  بيماري هاي خودايمني مثل آرتريت روماتوئيد (RA) يا لوپوس اريتماتوز سيستميك (SLE)

●  تومورهاي بدخيم

●  هنگام رد پيوند آلوگرافت

در اين بيماري ها معمولاً غلظت نئوپترين متناسب با شدت و ميزان فعاليت بيماري ميباشد همچنين اندازه گيري آن براي پيگيري اثر درمان نيز به كار ميرود. افزايش غلظت نئوپترين در بيماري هايي نظير ايدز، بيماري هاي قلبي - عروقي و برخي از انواع سرطان ها بهترين وسيله براي پيشگويي عواقب وخيم ناشي از بيماري ميباشد.

روش هاي آزمايشگاهي براي اندازه گيري آن عبارتند از : راديوايمونواسي (RIA)، روش الايزا، HPLC .

همچنين، مولكول نئوپترين داراي خاصيت فلورسانس ذاتي ميباشد و طول موج برانگيختگي آن 353 نانومتر و طول موج نشري آن 438 نانومتر است كه ارزابي غلظت آن را تسهيل مينمايد.

زمينه ايمونولوژيك و سلولي فراهم كننده توليد نئوپترين

لنفوسيت هاي T پس از شناسايي آنتي ژن هاي بيگانه يا ساختارهاي خودي تغيير يافته (مرضي) شروع به توليد مولكول هاي فعالي مينمايند كه لنفوكاين ناميده مي شوند كه اينترفرون گاما يكي از اين لنفوكاين ها است. اين مولكول موجب توليد و آزادسازي نئوپترين از منوسيت ها و ماكروفاژها مي گردد. نئوپترين وزن مولكولي پاييني داشته و از نوكلئوتيد گوانوزين تري فسفات با واسطه آنزيم كليدي لازم براي سنتز پتريدين بنام GTP-cyclohydrolase I ساخته مي شود.

آنزيم GTP-cyclohydrolase گوانوزين تري فسفات را مي شكند و مولكول واسط 7و8 دي هيدرونئوپترين تري فسفات را ايجاد مي كند. برخلاف سلولها و گونه هاي ديگر ، فقط منوسيت/ماكرفاژهاي انساني آنزيم جايگزين ديگري نيز دارند كه pyruvoyl-tetrahydropterin synthase يا PTPS نام دارد و بنابر اين مقادير قابل توجهي نئوپترين و 7و8 دي هيدرو نئوپترين توسط اين سلول ها ساخته شده و آزاد مي شود و به اين دليل مقادير قابل توجهي از نئوپترين فقط در مايعات بدني انسان و ديگر پستانداران يافت مي شود.

براي دريافت فايل PDF هيجده صفحه اي (به زبان انگليسي) ميتوانيد به آدرس زير برويد:

http://www.neopterin.net/neopterin_e.pdf

براي ديدن پروتكل لازم براي اندازه گيري نئوپترين به آدرس زير برويد:

http://www.natureprotocols.com/2006/10/13/determination_of_neopterin_and.php

 

دفتر ترجمه، تاليف و نشر استيار (سليماني)

s_rasoul@yahoo.com