صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

 

ليست خدمات

۞  طراحي پروپوزال هاي علمي تحقيقاتي در زمينه هاي زير:

1 - فلوسايتومتري (تعيين زير گروه هاي سلولي، سايتوكاين هاي داخل سلولي، آپوپتوز، آناليز چرخة سلولي، سايتوتوكسيسيته سلولي)

2 - الايزا (مستقيم، غيرمستقيم، ساندويچ الايزا)

3 - الكتروفورز و ايمونوبلوتينگ

4 - تخليص و تغليظ پروتئين ها

5 - كروماتوگرافي غربال مولكولي و تعويض يوني

6 - آپوپتوز و سايتوتوكسيسيته با تيميدين، لاكتات دهيدروژناز، فلوسايتومتري، MTT ، LTT

7 - روش Elispot ، Plaque assay، كشت انواع لاين هاي سلولي

8 - روش هاي جديد در توليد آنتي بادي منوكلونال

۞  تاليف و ترجمه و نشر كتاب

1 - ترجمه متون پزشكي (مقالات و كتاب هاي علمي - تخصصي)

2 - تاليف كتاب در زمينه هاي تخصصي پزشكي و پيراپزشكي

3 - بهينه سازي تصاوير براي چاپ در كتاب و مقاله

4 - طراحي نمودارها ، فلوچارتها و گرافهاي متناسب با موضوع كتاب

5 - تايپ، ويرايش، صفحه بندي، طراحي سرصفحه و پاصفحه، طراحي جلد براي كتاب

۞  تهيه و تدوين مقاله علمي

1 - تهيه و تنظيم و ويرايش علمي مقاله به زبان فارسي و انگليسي

2 - ترجمه مقالات و متون علمي انگليسي

3 - داده سازي معكوس از روي نمودارها و گراف هاي چاپي و تبديل آنها به فايل كامپيوتري مناسب

4 - انجام محاسبات آماري (پايان نامه و مقاله) با نرم افزارهاي Excel, SPSS

5 - رسم، اصلاح، بهينه سازي تصاوير و نمودارها

6 - تهيه و اصلاح فايل ها و نمودارهاي فلوسايتومتري (با داده سازي معكوس)

۞  تهيه اسلايدهاي نمايشي، پوسترهاي علمي و متحرك سازي

1 - تهيه پاورپوينت هاي حرفه اي براي ارائه گزارشات علمي مختلف از جمله: سمينار، پايان نامه

2 - تهيه پوسترهاي علمي - تحقيقاتي براي همايش هاي علمي داخلي و خارجي

3 - تهيه انيميشن هاي gif و Flash حرفه اي براي گزارشات علمي - تحقيقي

4 - اصلاح و بهينه سازي و فارسي سازي انيميشن هاي گرفته شده از اينترنت

5 - طراحي تصاوير زمينه براي اسلايدهاي نمايشي (علاوه بر هزاران نمونه موجود)

6 - تهيه CD هاي خود اجرا (Auto run)

 

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com