صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهآمارلينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

  جدول تناوبی عناصر

راهنمای استفاده از جدول مندلیف


برای مشاهده اطلاعات هر عنصر از طریق برنامه جدول تناوبی زیر باید ابتدا بر روی عنصر مورد نظرتان کلیک کنید سپس اطلاعات آن عنصر در قسمت زیر جدول نمایان می شود و شما می توانید آنها را مشاهده کنید که شامل: نام عنصر؛ شماره؛ وزن ملکولی؛ نقطه ذوب؛ نقطه جوش.

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une  
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
نام شماره وزن
نقطه ذوب   نقطه جوش
 


  دفتر ترجمه ، تأليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com