صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

براي پيدا كردن معادل درجه سلسيوس از روي درجه فارنهايت يا برعكس از جدول زير استفاده كنيد.

Fahrenheit to Celsius Converter تبديل درجه فارنهايت به سلسيوس و بالعكس


Enter a number in either field, then click outside the text box

در خانه F يا C عدد مورد نظر را وارد كنيد سپس زمينه اين چارچوب را كليك كنيد.

F:  OK
C:  OK

 

دفتر ترجمه، تاليف و نشر استيار (سليماني)

s_rasoul@yahoo.com